Symbole religijne w miejscach publicznych

Symbole. „Decyzją francuskiej Rady Stanu krzyż znajdujący się na pomniku św. Jana Pawła II w miejscowości Ploermel musi zostać usunięty, ponieważ narusza zasady konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa”. Informuje portal leparisien.fr.

Francja to mądre bogate Państwo. Ono już wie że gdy będzie 50% muzułmanów i 50% katolików to się od razu zaczną zabijać. O to który bóg jest lepszy ? Bo jeden wyklucza drugiego, każdy bóg uważa się za prawdziwego a inni są bożkami i trzeba nawracać niewiernych. Wiadomo do czego takie coś prowadzi ? Do nietolerancji wobec niewierzących i wierzących w innego boga. Czyli do połowy świata nastawienie przynajmniej z politowaniem i chęcią pomocy zaprowadzenia do jednego słusznego czarodzieja. Lub nastawienie do połowy świata po prostu wrogie bo inni to szatan i „wiedz że coś się dzieje”.

Jedynym wyjściem by ten rak samodzielnego myślenia, nie zeżarł sam siebie (państwa i ludzi), trzeba oddzielić religię od państwa, symbole religijne w publicznych miejscach też mogą powodować spięcia między ludźmi, czasami prowadząc do porażenia prądem 🙂 np. jeden chłopak ma na szyi łańcuszek z Jezusem inny chłopak z Allahem, to najłatwiejszy przykład, ale może być bardzo wiele możliwości innych a ten już jest w praktyce stosowany na zachodzie, i raczej chłopaki wierzący w innego boga nie przepadają za sobą.

Dla mnie to logiczne i mądre rozwiązanie patrząc w przyszłość, Polska niestety mało ma tej wyobraźni i rzadko potrafi zrobić coś z myślą o dalekiej przyszłości a przecież ona nastąpi, oczywiście może nas już nie być ale czy swoim dzieciom chcemy zostawić lepszy świat, czy gorszy ?

Francja, Abdul IP wczoraj 09:06
Pozbycie się symboli chrześcijańskich to normalna kolej rzeczy w kraju, który właśnie przechodzi transformację z republiki na kalifat.

Jeżeli się nie zrobi pożądku z religią, każdą religią to czeka nas już niedługo na początek: Szariat w Europie od środka nas rozsadzi, a później zmiana religii … tak jak kiedyś chrześcijanie podbijali pogańskie Narody ?? 🙂

ehhhhhhhh

 

Lekarze następni po podwyżki, kto jeszcze ? Ja chce :)

Lekarze dają przykład jak powinno się zachowywać. Pracujesz np. w sklepie, na poczcie, itp. itd… I wydaje ci się że masz mało ? (Co jest oczywiste dla prawie każdego). To zamiast poszukać innej pracy, czy zajęcia które ci da więcej, strajk, strajk nie wydawać jedzenia w sklepie lekarzom, lekarze nie leczyć innych, anarchia.

Teraz sądy które sądzą np. chłopaka co zapalił sobie marihuany. Chcą podwyżek jak nie to strajkować a ludziom wyroki jeszcze większe. A więziennictwo co przetrzymuje między innymi tego groźnego palacza, też powinno mieć więcej i szybciej emerytura niż obecnie. Co to za dziadostwo.

Na budowie też nie zarabia się dużo a w zimę przestój. Jak się pracuje to od się od świtu do zachodu, lekarze zapowiadają że za karę będą pracować tylko 8 godzin dziennie, by pokazać ludziom jak są potrzebni. Ja proponuję wszyscy niech robią 8 godzin dziennie, co to za paranoja to ja nie wiem.

Najlepszym sposobem na większe zarobki jest poszukanie sobie innej pracy, serio inaczej to się sami wykończymy.

Doctors give you an example of how you should behave. In a shop, in a post office, etc. And do you think you have too little? (Which is obvious for almost everyone). Instead of looking for another job or job that will give you more, strike, strike do not spend the food in the doctor’s shop, doctors do not treat others, anarchy.

Now the courts that judge, for example, a boy who has fired marijuana, want to increase as it does not strike and people’s sentences even higher, and the prisoner that holds this dangerous smoker, too, should also have more and faster pension than today, what kind of trash.

At work, it does not earn much, and in the winter, the workout is from dawn to dusk, doctors say that the penalty will be working only 8 hours a day to show people how much they need. I suggest everyone let them do 8 hours a day, What is this paranoia I do not know.

The best way to make more money is to look for another job, seriously otherwise we will finish it ourselves.

Lekarze Rezydenci, po raz trzeci i ostatni

Rezydenci. Dziś usłyszałem nowe argumenty lekarzy Rezydentów. Narzekają że muszą długo pracować. A gdyby powiedzieć takiej przykładowej pani ze sklepu by została dłużej, to by zrozumiała Lekarzy że to nie takie fajne. Starsze panie popierają Rezydentów chcą by lekarze zarabiali więcej. Wszyscy narzekają że lekarzy jest mało i te żądania finansowe są na teraz, a później będą większe.

Po pierwsze Panie ze sklepów pracują ciężko w domu i w pracy. A lekarze to w połowie mają taką pracę że sobie siedzą przy kawce albo spacerują. Nie chodzi mi o to że zazdroszczę, tylko ich przedstawiciel na dzisiejszej debacie podawał takie argumenty. Że muszą pracować ponad 8 godzin dziennie. Wielu w Polsce musi pracować długo i ciężko.

StarsZe panie co popierają Rezydentów nie wiedzą, że gdyby nie ta budżetówka tak rozrośnięta, to by miała co miesiąc emerytury 3000 a nie 1500 złoty.

Lekarzy jest mało i trzeba ich zachęcać.

Najbardziej denerwuje mnie to że patrzy się bardzo krótkowzrocznie podejmując państwowe decyzje, w ten sposób tylko się cofamy. Czy ktoś myśli że nasze państwo będzie kiedyś wstanie zatroszczyć się o wszystkich starszych ludzi, na poziomie lekarskim jaki by sobie życzyli lekarze ? Za niedługo będzie 44 % społeczeństwa ludzi starszych na emeryturach państwowych i normalnych. 15 procent będzie pracować w państwówkach i ich rodziny pracujące w firmach państwowych, ZUS, Policja, Wojsko itp. Długi będą 500 % PKB, a na wszystko będzie pracować 17 procent młodych, to państwo utonie z takim sternikami.

Trochę podsumowując. Nie jesteśmy w stanie dziś zaopiekować się godnie starszymi, kolejki i pieniądze w kopertach trzeba dawać, a jeszcze ten największy wyż demograficzny pracuje.

Rozwiązań powinno szukać się takich co za 50 i 100 lat będą dobre. Nie tylko na razie łatać problemy, ale patrzeć trochę do przodu jak szachiści, dobra metoda. A przed szaleństwami z wydawaniem powinno się spłacić długi a nie zaciągać nowe ! https://real-blog.eu/2013/07/24/dlug-publiczny/

Odcinam się już od tego tematu, lekarze z klauzulą, z sumieniem i bez, oraz biznesmeni, niesamowicie pazerni. Czy jest jakaś grupa państwowa co zarabia więcej niż lekarze ? ehhhh koniecc.

Zestaw stereo i do przodu prosto, tymczasem.
Mimo wszystko, wiem że będzie dobrze ;).

Today I heard new arguments of doctors Residents, complain that they have to work long, and if to say such a lady from the store to stay longer, it would understand Doctors that it is not so cool. Older ladies support the residents want more doctors, they all complain that doctors are small and these financial claims are now and then will be bigger 🙂

First of all, ladies and gentlemen, they work hard at home and at work, and doctors have half of that work so they sit around or have a cup of coffee, I do not mean to be envious, but their representatives in the debate nowadays argue that they have to work over 8 hours a day, many in Poland have to work long and hard.

The Stars Ladies Who Support Residents They know that if it were not for this budget, it would have a monthly pension of 3000 and not 1500 zloty.

Doctors are few and need to encourage them 🙂

The most annoying thing is that I look very shortsighted in making state decisions, so we just go back, does anyone think that our state will someday be able to take care of all the elderly people, at the doctor’s level what would the doctors wish? Soon there will be 44% of the elderly population in state and regular pensions, 15% will work in state and family working in state companies, ZUS, Police, Military etc. will be 500% of GDP and 17% the country will drown with such helmsmen.

To put it succinctly, we are not able to take care of the elderly today, the queues and the money in the envelopes we need to give, and yet the largest demographic is working.

Solutions should look for such things as 50 and 100 years will be good, not only to patch problems now, but look a little forward as chess players;) good method, and before the madness of publishing should pay off debts and not take new! https://real-blog.eu/2013/07 / 24 / public-debt /

I cut off this topic, doctors with clause, with conscience and without , and businessmen, incredibly clumsy, is there any state group that earns more than doctors? ehhhh koniecc.

Stereo and straight forward, meanwhile 🙂
After all, I know it will be good;)

Boniek czy Lewandowski ? najlepszy

Kto lepszy Robert Lewandowski czy Zbigniew Boniek ?

Często czytam lub słyszę jak próbuje się oboje panów pytać o to kto najlepszy, czasami śmieszny pomidor lub uśmiech 🙂 Bez sensu stawić piłkarzy jako najlepszych wszech czasów, czasy są rożne i nieporównywalne, Zbigniew Boniek był mistrzem w piłkę kiedyś teraz jest zdecydowanie MISTRZEM dobrego, uczciwego zarządzania, ze szczerymi chęciami na lepsze dla polskiej piłki, a Robert Lewandowski jest teraz najlepszym piłkarzem naszym i trochę moda.

Kiedyś był Zbigniew najlepszy teraz jest Robert.

Who better Robert Lewandowski or Zbigniew Boniek ?

I often read or hear how both men try to ask who is the best, sometimes funny tomato or smile 🙂 No sense to put the players as the best of all time, times are different and incomparable, Zbigniew Boniek was the champion of the ball sometime now is definitely a good champion, honest management, with sincere intentions for the better for the Polish ball, and Robert Lewandowski is now our best football player and a little fashion.

Once was Zbigniew the best is now Robert.

Kaspersky szpieguje użytkowników, Kaspersky spies on users

Kaspersky

Popularny antywirus okazuje się być wirusem. Niektórzy odkrywają już odkrytą Amerykę. Wiadomo że państwo na którego terytorium jest firma ma pewną władzę nad ludźmi. Tak samo jak Facebook może wykorzystywać kiedy chce FBI. Podobnie mogło być z rosyjskimi samolotami które znali dobrze tylko Rosjanie.

Co może zrobić taki szef Firma Kaspersky? gdy zapuka do niego szef Służby Bezpieczeństwa i zaproponuje współprace 🙂 do tego kraj Rosja.

Czy ktoś uważa że Microsoft nie może szpiegować użytkowników ? To chyba dla tego nowe technologie są cenniejsze niż złoto 🙂 potrafią one oglądać i w pewien sposób kontrolować cały nasz świat, planetę Ziemia a nawet orbitę czy księżyc.

Nie rozumiem tego że my Polska, kłócimy się ostro z Rosją (choćby „zamach w smoleńsku”) i państwowa Polska firma rozmawiając z firmą rosyjską o interesie, myśli że napięte stosunki między państwami, nie mają wpływu na atmosferę w której przecież jesteśmy wrogiem… niestety.

TVP obudź się 🙂 chcecie bezpiecznego antywirusa ? to sami sobie go zróbcie, i to i tak nie musi dać gwarancji, jest tylko jedna szansa na obronę przed hakerami, zatrudnić najlepszych co oczywiście robią USA i Rosja itp.

Popular antivirus is becoming a virus, some discover the already discovered America. It is known that the state in whose territory the company has a certain power over people, just as Facebook can use when the FBI wants. Similarly, it could have been with Russian planes that the Russians knew very well.

What can a company like Kaspersky do? When the chief of the Security Service will knock him and propose cooperation 🙂 to this country Russia.

Does anyone think that Microsoft can not spy on users? It seems to me that new technologies are more valuable than gold 🙂 they are able to watch and in some way control our whole world, the planet Earth and even the orbit or the moon.

I do not understand that we Poland, we are arguing sharply with Russia (even „smolensk assassination”) and the Polish state company talking to a Russian company of interest, thinks that tense relations between states, they do not affect the atmosphere in which we are an enemy. unfortunately.

TVP wake up 🙂 want a safe antivirus? Do it yourself, and it does not have to be guaranteed, there is only one chance to defend against hackers, hire the best of what the US and Russia do, of course.

11.10.2017 = Rezydenci i trochę o nich ,,,

Rezydenci. Następnym razem coś napiszę.  Już mi się zbierają tematy ciekawe. Najciekawszy o grupie najbogatszych ludzi w Polsce, którzy strajkują i chcą więcej pieniędzy z budżetu. Jaka jest średnia zarobków lekarzy ?? :). Dziś słyszę dajcie kasę bo jak nie to wyjedziemy. I oburzeni że na siłę nikt ich nie będzie zatrzymywać. Może jest tak że na początku lekarz zarabia mało gdy się uczy, ale jak jest później i na końcu ? Pracy nie brakuje jak np. nauczycielom, itp. Najbardziej to mnie denerwuje jak budżetówka strajkuje i głodówki robi. Jak ci lekarzu rezydencie nie pasuje to idź pracować na budowę lub mechanika samochodowa czy co kol wiek co chcesz innego. Co to za polityka że jesteś w pracy publicznej nie pasuje ci (z twojego punktu widzenia mało ?? ) i na siłę chcesz podwyżkę bo jak nie to się zabijesz … !! uważasz że powinieneś dostać więcej za swoją pracę ? idź tam gdzie ci ktoś tyle da, z własnej woli a nie da po szantażu że się zabijesz =

Powoływanie się na zarobki lekarzy w np. Niemczech jest do dupy, każda grupa zawodowa zarabia dużo więcej na zachodzie i ma lepsze życie, porównajcie sobie zarobki i pracę jaką wy macie z polskim rynkiem, nie tak fajnie się jeździ za granicę do obcego kraju z daleka od rodziny itp.

PiS mi się tu podoba muszę wspomnieć, bo nie raz wspominałem co mi się u niech nie podoba 🙂

ps/ 23:44 – 12.10.2017

miało być parę zdań dla tego taki początek 🙂 wydaje mi się że są już zbombardowani, ale chcą się złapać jeszcze brzytwy i podają taki argument :\

„Nie mówcie nam że nie będzie podwyżek, tylko powiedzcie polakom że nie będzie miał kto ich leczyć bo my wyjedziemy …” \

Ehh Rezydenci.

To taki sam argument jak by teraz w ZUS zaczęli strajkować że chcą podwyżek, a jak nie to powiedzcie polakom że nie będzie emerytur, bo nie wystarczy kasy i składki też trzeba podnieść.

Tak samo jak z lekarzami będzie problem, tak samo z emeryturami gdy pracowało miliony ludzi na zleceniach umowach.

Niestety demografia kijowa i starzejące się społeczeństwo, już jest problem z lekarzami i wielu ludzi prywatnie korzysta, publicznie można nie doczekać operacji bo kilkuletnie terminy, nie zmieni tego podwyżka dla rezydentów, rezydenci dajcie spokój macie luz, w średnim wieku już będziecie wszyscy bez wyjątków ustawieni konkretnie 😉

A jak chcecie 10 tysi euro na miesiąc to proszę bardzo, droga za zachód jeszcze otwarta, ale wiedzcie że Niemcy czy Anglia nie są z gumy i wszyscy tam się nie zmieszczą 😉 Ukraina, Rumunia, Czechy i wielu innych też mają mądrą znającą języki młodzież, wielu chce jechać i zarabiać przynajmniej 4 razy tyle przy wydatkach troszkę większych, nikt Was nie zmusza do niczego i Wy też nie zmuszajcie pracodawcy by wam płacił więcej 🙂 to bez sensu jak nie pasuje to bay

12.10.2017

tymczasem…

medytacja ::)

Gdyby nie ten bóg w słowach muzy poniżej to bym bardziej lubił 🙂 ale i tak dobre, zapętlam i lecę w kosmos

Ela bellatrix2009 i jej Azyl

Hej Ela, dopiero teraz zrozumiałem, że Ciebie już nie ma… wiedziałaś że nie wierze w cuda i sprzedawane życie wieczne z nieskończonym nigdy abonamentem (miejsce na grób) w pakiecie … póki jestem ty zawsze będziesz ze mną tutaj, anioła mam ze sobą i łezka się w oku kręci…

Przegadałem z Tobą tutaj więcej niż ze wszystkimi innymi razem wziętymi, znalazłem schronienie w azylu i w ogóle za wszystko dzięki …

Dla mnie byłaś, jesteś i będziesz, może do zobaczenia tam gdzieś we snach ? 😉

Smokie bo wiem że lubisz

http://bellatrix2009.blogspot.com

Ela mój pierwszy i ostatni raz kiedy bardzo dużo pisałem komentarzy z innym blogerem a w tym przypadku z blogera. Dobrze się rozumieliśmy i dogadywaliśmy. Zresztą dowody na to nie trudno tutaj znaleźć.

Ciekawe co się po śmierci dzieje, można się domyślać i przypuszczać że prawdopodobnie nic. Ale pewności nigdy nie ma. Może kiedyś będzie pewność i że to np. NIEBO :). I na chmurce pijąc ambrozje bujamy się w słoneczku w nieskończoność wieczność.

A może reinkarnacja to prawda i ludzie zamieniają się w zwierzęta ? „Kura to max co z ciebie może być” hihi  skąd ja to znam. A może piekło i diabeł w kotle ze smołą będzie nas podpalał.

Może nasze dusze unoszą się w powietrzu a my ciągle możemy patrzeć. Może lecą do gwiazd aż kiedyś nimi będą. …